مقاله فرایند ارتباطات در اشاعه و نشر نوآوری ها (با تأکید بر کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش عالی و ترویج کشاورزی)

عنوان مقاله: فرایند ارتباطات در اشاعه و نشر نوآوری ها (با تأکید بر کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش عالی و ترویج کشاورزی) دراین مقاله، پس از تعریف فرایند ارتباطات و روابط آن با فرآیندهای تغییر اجتماعی و اشاعه و نشر نو آوریها،تعریف نو آوری و عوامل موثر در آهنگ و سرعت پذیرش آنها، به شناسایی عناصر فرآیند نشر نو آوریها و شباهتهای آن با مدل ارتباطات S-M-C-R-E، نمونه ای برتر فرآیند تصمیم نو آوری ها ، نقش و عملکرد کانالهای گوناگون ارتباط فردی وجمعی در مراحل مختلف نشر نو آوریها ، ارایه مختصری ازتاریخچه IT و مقایسه آموزش بر مبنای آن با آموزش متعارف چهره به چهره ، به بیان ادغام آموزش مترقی پیشرفته در آموزش از راه دور بر مبنا ی فن آوری، مثالهایی از آموزش بر مبنای فن آوری، اهداف کلی آموزش بر مبنای فن آوری ، احتیاط و توجه هایی در ارتباط با آموز ش بر مبنا ی فن آوری ، تجربه های یادگیری کلاسی در نظام های آموزشی و آموزش عالی کشورهای انگلیس و ایالات متحده،…و در نهایت به موارد کاربرد فن آوری اطلاعات در نظام آموزش کشاورزی پیشرفته در آمریکا می پردازد. در پایان به نتیجه گیری از موارد ذکر…