پایان نامه امکان سنجی مهار آلاینده های اتوبوس های پایانه های داخل شهری در حالت کار درجا

عنوان پایان نامه: امکان سنجی مهار آلاینده های اتوبوس های پایانه های داخل شهری در حالت کار درجا امروزه یکی از مسائل روز جهان و به تبع آن کشور بحث آلودگی هوا است و از میان منابع آلوده کننده هوا، سهم عمده از آن خودروها می باشد. یکی از منابع آلودگی هوا کار کردن در جای خودروها و به خصوص اتوبوس های مسافربری است. در این پروژه به مسئله کارکرد درجایی اتوبوس ها و پیشنهاد روشی برای مهار آلاینده های آنها پرداخته ایم. برای این کار در بخش ۱ به معرفی علل کار در جای اتوبوس ها و ضرورت آن پرداخته ایم و بیان شده است که اگرچه بسیاری از کارکرد در جای خودروها غیر ضروری و قابل جلوگیری است، مقداری از این کار درجا چه به لحاظ زیست محیطی و چه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. سپس به این مطلب پرداخته ایم که در میان انواع کار درجای خودروها، آنچه که در پایانه های اتوبوس رانی اتفاق می افتد دارای وضعیت ویژه ای است. این گونه که در پایانه های اتوبوس رانی تعداد زیادی اتوبوس در حال درجا کار کردن هستند و میزان قابل توجهی آلاینده وارد هوا می کنند و چون همگی به صورت ایستا و…