پایان نامه رابطه بین تیپ شخصیتی A و B مدیران با سلامت روان کارکنان

عنوان پایان نامه: رابطه بین تیپ شخصیتی A و B مدیران با سلامت روان کارکنان بدون شک یکی از مباحث اصلی و بنیادی علم روانشناسی ویژگیهای شخصیتی می باشد. از آنجایی که این ویژگیها زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل می دهند، پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد. از مصادیق بارز این موضوع، تأثیر ویژگیهای شخصیتی افراد بر سلامت روان آنان می باشد (کریمی، ۱۳۷۵). افراد شاغل در صورتی که بتوانند با توجه به ویژگیهای شخصیتی خویش شغلی را انتخاب کنند، می توانند با استقامت و بردباری و بدون تحمل فشار روانی زیاد به کار بپردازند و مثمر ثمر باشند. نیروی انسانی در صورتی می تواند کار مفید و موثر داشته باشد که دارای انگیزه مناسب، روحیه مناسب و رضایت و تعهد بالایی باشد. سلامت روان کارکنان جایگاه ویژه ای را در مطالعات مدیریت منابع انسانی دارد. زیرا این ساختار می تواند در جهت پیشرفت و بقای سازمان در آینده نظیر ترک شغلی، تأخیر، کم کاری، غیبت و … موثر باشد و در نهایت بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر به سزایی داشته باشد. با توجه به اینکه اولین و مهمترین جزء سیستم سازمان، افراد انسانی با…

پژوهشنامه مدیریت هوش هیجانی

عنوان پژوهشنامه: مدیریت هوش هیجانی فهرست مطالب پیشگفتار مقاله بررسی نقش هوش عاطفی در تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مقاله بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مقاله رهبری مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیئت علمی (مدل FEMAIL) مقاله بهبود عملکرد در مدیریت بازار با استفاده از هوش هیجانی مقاله تأثیر رسانه ها در کنترل هیجان های اجتماعی با پرورش هوش هیجانی مقاله رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ مقاله تأثیر اهداف یادگیری بر توسعه ظرفیت هوش شناختی، اجتماعی و عاطفی تعداد صفحات: ۲۴۵ فرمت فایل: pdf منبع: www.csr.ir دانلود

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستان متوسطه دخترانه تشکیل می دهند که از این تعداد ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) و سبک های تفکر استفاده شده است. همچنین روش تحقیق، توصیفی – همبستگی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره موضوع مطالعات متعددی بوده است. بر همین اساس مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی یا عوامل شناختی و غیرشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تحقیقات انجام شده، پیرامون نقش و اهمیت سبک های تفکر در یادگیری و آموزش، می توان گفت سبک های تفکر به اندازه تواناییها و شاید بیشتر، یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و آموزش موثرتر در رشته ها و دروس…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، گروه های مرجع، وضعیت دینی خانواده و دوستان. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. تعداد این دانش آموزان ۹۵۰ نفر می باشد که از بین آنها تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه به شیوه تصادفی ساده می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از شاخص های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان از نگرش های دینی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. بیشترین نمره دینداری مربوط به…

پایان نامه بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است. چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی، مذهبی، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوارهای یخی در برابر پرتو گرمی که عامل آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است آب می شوند و فرو می ریزند. تحولات عمیق دنیای امروز در تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گشته بلکه موجب شده است دانش و مهارت ها به طور فزاینده ای دستخوش تغییر شوند و انسان ها برای عقب ماندن از پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً در حال یادگیری باشند، تا از نوآوری ها عقب نمانند. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فراورده ها و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است (جاریانی، ابوالقاسم، ۱۳۸۱). فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و به سوی ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یا «جامعه دانایی محور» که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش…

پایان نامه بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین دانشجویان دختر

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و افسردگی در بین دانشجویان دختر یکی از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانایی فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل بهتر مسائل، کاستن از میزان تعارفات بین آنچه که انسان احساس می کند یا آنچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت امیز کسانی بوده که از تحصیلات عالی برخوردار نیستند ولی به دلیل هوش هیجانی می تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه – ثروت، موفقیت، عشق و شادی گردد (ایمانی، ۱۳۸۴). افسردگی از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به آن توجه کرده اند. محققان عوامل مختلفی را که بر افسردگی دانشجویان تأثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند. مفهوم نسبتاً جدیدی که اخیراً مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است عبارت است از هوش هیجانی. شکی نیست علاقه مندی به بررسی تأثیر این متغیر بر متغیرهای مهم و اساسی سلامت روان مانند افسردگی علت اصلی طرح این پژوهش است. فلذا هدف این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا با استفاده از مولفه های هوش هیجانی می تاون به ارتقای روان…

پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان این پژوهش با عنوان بررسی رابطه سبک های تفکر و مهارتهای خودتنظیمی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه که جمعاً ۳۲ کلاس از سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم متوسطه به تعداد ۶۰۱ نفر (پایه اول: ۱۹۳ نفر؛ پایه دوم: ۱۶۳ نفر و پایه سوم: ۲۴۵ نفر) بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر (۷۵ نفر دانش آموز پایه اول، ۶۴ نفر دانش آموز پایه دوم و ۹۵ نفر دانش آموز پایه سوم) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی طبقه ای بوده است. برای گردآوری داده از دو نوع پرسشنامه خودتنظیمی زیمرمن و ماتینز پونز (۱۹۸۶) و پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ ( که مولفه های سبک تفکر قانون گذار، قضاوت گر، اجرایی، تفکر برون نگر، سطح فکری کلی نگر، سطح فکری جزئی نگر، سبک تفکر درون نگر را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۷۲/۰، ۷۹/۰، ۷۵/۰، ۸۶/۰، ۸۸/۰، ۸۳/۰، ۸۰/۰ و سبک تفکر کل ۸۶/۰ و خودتنظیمی…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنها در روانشناسی جدید دو دیدگاه کلی در مورد هوش وجود دارد: یکی نظریه اندیشمندانی است که در زمینه رشد کودک به مطالعه و تحقیق پرداخته اند که نمونه بارز آن در آثار پیاژه متبلور شده است و دیگری نظریه هایی است که بر اساس کمی نگری، نوعی دیدگاه روانسنجی را در مطالعه هوش وارد کرده اند: نمونه این تلاشها در آثار بینه، اسپیرمن، ترستون و امثال آنها مشاهده می شود. گرایش به اندازه گیری تواناییهای انسان در قرن نوزدهم با مطالعات فرانسین گالتون بوجود آمد. تلاشهای گالتون در جمع آوری اطلاعات در مورد هوش به منظور انجام مطالعات منظم در این زمینه تا حد زیادی در تکوین و گسترش رهیافت روانسنجی موثر بوده است. او نتایج مطالعاتش را در کتاب نبوع ارثی تنظیم کرده است. گالتون هوش افراد برجسته زمان خود را بررسی کرد و نتایج کارش را بر این واقعیت قرار داد که وجود افراد نابغه در طول نسلها در خانواده ها تداوم می یابد. او معتقد بود جامعه انگلستان زمان گالتون بر مبنای امتیازات ارثی است و این موضوعی بود که او در ابتدا به آن توجه نکرد. در نتیجه والدینی که عوامل…

پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین دانشجویان کارآفرینی در طی ۳۰ سال گذشته به یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی حداقل به دو دلیل، مسأله اصلی سیاستگذاران است: «تأثیر اقتصادی» و «ایده کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر، رشد و نوآوری» بر این اساس امروزه هدف بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، مانند دانشگاه هاروارد، دانشگاه کلمبیا و دانشگاه ملی سنگاپور، پرورش دانشجویان کارآفرین از طریق برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و انجام پژوهش در این زمینه است. در این راستا آموزش کارآفرینی از داغترین موضوعهای علمی در دانشکده های کسب و کار و مهندسی شده است. برای مثال، تعداد دانشکده هایی که در ایالات متحده به آموزش کارآفرینی می پردازند در طی ۲۰ سال گذشته از ۱۲ دانشکده به ۱۶۰۰ دانشکده افزایش یافته است. البته بخش اعظمی از تحقیقات انجام شده درباره کارآفرینی به مقوله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان اختصاص یافته است. گارتنر در طی مطالعه ای گسترده، ۳۲ پژوهش را در زمینه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان، بررسی کرد. رویکرد صفات یا ویژگی های شخصیتی، گرچه با مفروضات نادرستی شکل…

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده و درمان کنیم به همان نسبت از مزمن شدن و عوارض آن کاسته خواهد شد . بهداشت و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است ( میلانی فر ، ۱۳۷۸ ). از سلامت روانی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای با دیگری متفاوت است با این وجود روانشناسان و روانپزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی بین رفتارها و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد . فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت پژوهش هدف تحقیق سوال تحقیق فرضیه تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و یافته های پژوهشی عزت…