پایان نامه بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب)

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با جرم (مورد مطالعه شهر سرپل ذهاب) گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد. جرم و انحراف از جمله نتایج آسیب هایی است که ریشه اجتماعی دارد و فرد با کنش با افراد مجرم آنها را یاد می گیرد و به مرور زمان از سه مرحله موضوع اجتماعی به مسأله اجتماعی و سپس به مرحله آسیب اجتماعی می رسد که در صورت عدم رسیدگی، به مرحله معضل اجتماعی می رسد که آخرین مرحله انحراف بوده و فرد دیگر قابل بازگشت به جامعه نیست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است از طریق روش پیمایش و ابزار پرسشنامه ۵ گویه ای طیف لیکرت صورت گرفته است. جامعه آماری مجرمان شهر سرپل ذهاب است که تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری از روش برآورد حجم نمونه کوکران استفاده شده است. روش نمونه گیری، نمونه گیری احتمالی ساده بوده است. برای سنجش فرضیات تحقیق، از آنجا که متغیر وابسته از نوع متغیر اسمی چند بعدی است از روش آزمونهای آماری ناپارامتریک استفاده شده، همچنین فرضیاتی که…

پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان امروزه جامعه ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن ها مواجه است. یک بعد از جدایی افراد از نظام اجتماعی به واسطه همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرایی، مصرف انواع قرص های روان گردان و مخدر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و … به سبب همین بی معنایی با بیگانگی اجتماعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. روش انجام تحقیق پیمایش و جامعه آماری هم کلیه دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد بودند. از بین این تعداد ۳۴۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران نمونه انتخاب گردید. در جمع آوری داده از پرسشنامه و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در این تحقیق متغیر بیگانگی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای رضایت فردی و اجتماعی، اثربخشی درونی و بیرونی، اعتماد اجتماعی و متغیرهای زمینه ای همچون سن، جنس، وضعیت تأهل و مسکن به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که همه فرضیات تحقیق به غیر از فرضیه رابطه جنسیت و نوع مسکن با…

پایان نامه نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی

عنوان پایان نامه: نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. در سطوح روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک موثر می باشد. توسعه اقتصاد روستایی به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است. افزایش توان و آمادگی مدیران و مسئولان بخش روستایی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حل های راهبردی نیازمند اطلاعات مفید به منظور گسترش و اجرای بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست های توسعه روستایی می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک فرصت طلایی برای افراد و مسئولان به منظور کسب آمادگی و پاسخگویی به مشکلات و تنگناهای روستایی فراهم آورد. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ارکان زیربنایی در توسعه روستایی محسوب می شود و از آنجایی که زیر بنای توسعه دستیابی بهینه به اطلاعات می باشد، باید در روستاها همچون شهرها زیرساخت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد و از آن جایی که ICT یکی از…

پایان نامه بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان

عنوان پایان نامه: بررسی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان سلامت فرد پایه و بنیان سلامت جامعه است و این دو آنچنان به هم وابسته اند که نمی توان بین آن ها حد و مرز قائل شد. وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش های گوناگون بر سلامت دیگران و عواطف آنها و همچنین شاخص های اقتصادی – اجتماعی جامعه اثر می گذارد. سلامت جوانان، یک اولویت اصلی در همه کشورها است. نیازهای سلامت جوانان در بستر تحولات اجتماعی در سطح جهانی و ملی گویای کاستی های چندی است و معمول است که در موضوع سلامت، به ابعاد جسمانی و فیزیکی سلامت بیشتر توجه شود، ولی ابعاد روانی و اجتماعی سلامت کم تر مورد توجه قرار می گیرد. (sergin & eliton,2000) از سویی موضوع سلامتی دانشجویان یک مسأله حیاتی است که امروزه موجب چالشهای زیادی شده است. (Kadison & esnayder,2004) اهمیت مسأله بویژه زمانی بیشتر می شود که برخی مطالعات نشان می دهند که مشکلات این قشر روند افزایشی دارد. مثلاً نتایج یک پژوهش طولی ۱۳ ساله نشان داد که امروزه دانشجویان نسبت به قبل به میزان بیشتری به مراکز مشاوره دانشگاهی مراجعه می کنند؛ به علاوه مشکلات آنها پیچیده تر شده است. (Benton,2003) کشور ما هم با وجود کاستی های…

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر کودک آزاری در طول تاریخ، کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروههای جامعه، همواره در معرض خطرات بی شماری بوده اند و بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری، حوادث قابل اجتناب و انواع بدرفتاری ها و برخوردهای غیر اخلاقی، صدماتی دیده اند که گاه به قیمت از دست رفتن جان آنها تمام شده است. دوران کودکی یکی از مهمترین مراحل رشد و تکامل انسان است که می تواند با آسیب پذیری زیادی همراه باشد و به همین دلیل، همواره هدف مداخلات پیشگیرانه ی بهداشتی و درمانی بوده است. رشد و تکامل جسمی و روانی انسان از دوران کودکی شروع می شود و بسیاری از جنبه های رشدی و تکاملی در این دوره به دست می آید. هرگونه آسیب در این دوران می تواند پیامدهای طولانی مدتی را در طول زندگی ایجاد کند. امروزه به رغم پیشرفتهای علمی و فرهنگی جوامع، همچنان تعداد گزارشات مربوط به صدمات و آسیب های اجتماعی که به کودکان وارد می شود رو به افزایش است. فقر، بی سوادی، سوء تغذیه، جنگ، انواع سوء استفاده ها، تبعیض نژادی و نداشتن امنیت از جمله خطراتی هستند که کودکان سراسر جهان را به طور جدی تهدید می کنند. کودکانی که…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، گروه های مرجع، وضعیت دینی خانواده و دوستان. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. تعداد این دانش آموزان ۹۵۰ نفر می باشد که از بین آنها تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه به شیوه تصادفی ساده می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از شاخص های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان از نگرش های دینی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. بیشترین نمره دینداری مربوط به…

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد میان فردی دانشجویان دختر علوم اجتماعی اعتماد اجتماعی یکی از عناصر اساسی نظم اجتماعی است. اعتماد اجتماعی تحت تأثیر عوامل مختلفی تقویت و یا تضعیف می شود که یکی از آن ها رسانه های جمعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان دختر به روش پیمایش به نمونه ای ۱۰۷ نفری از دانشجویان دختر انجام گرفته است. اعتماد اجتماعی در سه سطح تعمیم یافته، نهادی و میان فردی مطرح است که در این تحقیق اعتماد میان فردی مد نظر است. در این راستا رابطه استفاده از سه نوع رسانه جمعی (تلویزیون، رادیو و روزنامه) با اعتماد میان فردی سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه ها در اعتماد اجتماعی میان فردی دانشجویان تأثیر گذاشته است. این تأثیر به گونه ای بوده که میزان استفاده از تلویزیون و روزنامه و شبکه های خارجی و سراسری اعتماد اجتماعی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده و به بیان واضحتر آن را کاهش داده است. آزمون های آماری یافته های فوق در سطح خطای کمتر از ۰۵/۰ مورد تأیید قرار داده اند. اما بین نوع برنامه های رسانه ها و اعتماد اجتماعی…

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری
گروه علوم اجتماعی , پروژه / دسامبر 17, 2013

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر بر ادراک مردم از عدالت و ارتباط آن با نابرابری سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۷   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی
گروه علوم اجتماعی , پروژه / دسامبر 17, 2013

عنوان پایان نامه: تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۹   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پایان نامه بررسی ویژگیهای اجتماعی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث با توجه به الزامات سیاسی

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگیهای اجتماعی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و حدیث با توجه به الزامات سیاسی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۳۱۴   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.