پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)
پرسشنامه / ژانویه 14, 2014

عنوان پرسشنامه: نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان زیر مقیاس ها: ملامت خویش – پذیرش – نشخوارگری – تمرکز مجدد مثبت – تمرکز مجدد بر برنامه ریزی – ارزیابی مجدد مثبت – دیدگاه گیری – فاجعه سازی – ملامت دیگران نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)
پرسشنامه / ژانویه 14, 2014

عنوان پرسشنامه: اختلال استرس پس از سانحه (PCL) تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش علایم اختلال استرس پس از سانحه نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI)
پرسشنامه / ژانویه 14, 2014

عنوان پرسشنامه: وسواس فکری – عملی مادزلی (MOCI) تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی وسواس فکری- عملی زیر مقیاس ها: بازبینی – شستن و تمیز کردن – کندی و تکرار – تردید و دقت نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه هراس اجتماعی (پانیک) لیبووتیز و همکاران
پرسشنامه / ژانویه 14, 2014

عنوان پرسشنامه: هراس اجتماعی (پانیک) لیبووتیز و همکاران تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: ارزیابی هراس انسان از موقعیت های پیش آمده نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت
پرسشنامه / ژانویه 11, 2014

عنوان پرسشنامه: رشد حرفه ای آکفیلت و کوت تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه وسواس فکری – عملی (OCI)
پرسشنامه / ژانویه 11, 2014

عنوان پرسشنامه: وسواس فکری – عملی (OCI) تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش وسواس فکری – عملی افراد مختلف زیر مقیاس ها: شستن – کنترل کردن – شک و تردید – نظم و ترتیب – وسواس – جمع آوری احتکار – خنثی سازی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه منبع استرس (شخصیت)
پرسشنامه / ژانویه 11, 2014

عنوان پرسشنامه: منبع استرس (شخصیت) تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: ارزیابی استرس ناشی از شخصیت و عادات فکری اکتسابی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه کمرویی
پرسشنامه / ژانویه 11, 2014

عنوان پرسشنامه: کمرویی تعداد گویه ها: ۴۴ هدف: ارزیابی کمرویی به عنوان یک بیماری اجتماعی در بین افراد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان
پرسشنامه / ژانویه 10, 2014

عنوان پرسشنامه: ظرفیت پژوهشی معلمان تعداد گویه ها: ۵۵ هدف: ارزیابی ظرفیت و فرصت های پژوهشی در بین معلمان زیر مقیاس ها: انگیزش پژوهش – فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.

پرسشنامه خوشبختی لنتز
پرسشنامه / ژانویه 10, 2014

عنوان پرسشنامه: خوشبختی لنتز تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: ارزیابی میزان احساس خوشبختی در زندگی افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: کاربر عزیز، لینک دانلود بلافاصله پس از خرید در اختیارتان قرار می گیرد همچنین لینک دانلود به ایمیلتان نیز ارسال می شود.