پروژه اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی

پروژه spss

عنوان پروژه: اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی

در این پروژه محقق برای پاسخگویی به مسأله طرح شده و یا تصمیم‏ گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه­‏ ها از روش­‏های آماری مناسب استفاده کرده است. این روش­‏ها برای توصیف و تحلیل استنباطی اطلاعات به دست آمده نیز به کار گرفته شده­ اند.

این پروژه شامل دو قسمت است :

الف ) تحلیل های توصیفی

ب )  تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­‏های تحقیق با استفاده از روش­‏های مناسب آمار استنباطی

1701 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.