پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: هوش هیجانی گلمن

تعداد گویه ها: 33
هدف: ارزیابی هوش هیجانی افراد در سازمان
زیر مقیاس ها:خودآگاهی – خودتنظیمی – خودانگیختگی – همدلی – مهارت های اجتماعی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: 6
فرمت فایل: word

2138 : بازدید مطلب

فرستادن نظر