پایان نامه تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی

عنوان پایان نامه: تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

استفاده موثر و اثربخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است و تحقیق به منظور بررسی تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، از ۱۰۰۰ نفر جامعه آماری ۷۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه مدیریت زمان که بعد برنامه ریزی را می سنجد پاسخ دادند.
پرسشنامه ها پس از تکمیل جمع آوری شد. اطلاعات حاصل پس از شماره گذاری با استفاده از روش های آماری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این آزمون نشان داد که بین پیشرفت تحیصلی و مدیریت زمان رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین بین سن با مدیریت زمان همبستگی وجود دارد اما ترم های مختلف دانشجویان با مدیریت زمان همبستگی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
اهمیت و اهداف تحقیق
بیان مسئله
بیان فرضیه
تعاریف اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تاریخچه زمان
نظریه ها
تعریف مدیریت زمان
زمان چیست؟
استفاده مناسب از زمان
مراحل مدیریت زمان
اولویت بندی هدف ها
موفقیت ها و شکست ها
عوامل افت تحصیلی
عوامل موفقیت تحصیلی
یافته های پژوهش و تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
آزمودنیها
طرح تحقیق
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتایج تحلیل آماری
پیشنهادات
محدودیتها
منابع و مآخذ
ضمائم
پیوست پرسشنامه

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۸
فرمت فایل: pdf
منبع: سایت پروژه دات کام

دانلود

2794 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.