پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان

پاورپوینت

عنوان پاورپوینت: ارزشیابی عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد کارکنان فرآیندی است که کارکنان و مدیریت را در فرآیند کنش متقابل تعیین اهداف اجرائی ، معیارهای پاسخگوئی و کردارهای تکامل یابنده برای بهبود مهارتها و عملکردهای آینده به تلاش فرا می خواند.

فهرست مطالب:

چالشهای قرن ۲۱
نیاز امروز سازمانها
دیدگاه اقتصادی
سبک های سازمانی در رویکرد منابع انسانی روش بلیک و موتن
چهارسیستم لیکرت
ابعاد رویکرد نوین
در هر حیطه چه باید کرد؟
اجزاء رویکرد نوین به مدیریت در ساختارهای مرتبط با سلامت
تعریف مدیریت عملکرد کارکنان PPM
چرا مدیریت عملکرد کارکنان اهمیت دارد
چگونه مدیریت عملکرد کارکنان به ارتقای عملکرد سیستم می انجامد
مراحل اجرای مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان (مدیران، کارشناسان و کارمندان)
فواید نظام ارزیابی عملکرد
روش شناسی اجراء
امتیازدهی عملکرد هر وظیفه جزئی

تعداد صفحات: ۳۵
فرمت فایل: power point

دانلود

3882 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.