مقاله بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها

مقاله

عنوان مقاله: بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها

هدف کلی: بررسی پذیرش یا عدم پذیرش تدارکات و خرید الکترونیکی
برای بررسی میزان پذیرش تدارکات الکترونیکی و خرید الکترونیکی در سازمانها مطالعه ای توصیفی تحلیلی را به صورت مقطعی انجام دادیم . اطلاعات فردی اجتماعی متغییر های سن ، جنس ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، جایگاه شغلی ، سنوات خدمت ، سابقه کار در شرکتهای وابسته ، نوع استخدام و آموزش ضمن خدمت در مورد کاربرد تکنولوژی بودند. استفاده از ضریب آلفا کرونباخ معادل ۷۳ % و روایی ابزار با استفاده از سنجش محتوا مورد تأیید قرار گرفت. نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و در دسترس انجام شد.معیارهای ورود نمونه شامل (۱) مدیران بخش فناوری اطلاعات (۲) کاربران استفاده کننده از رایانه و فناوری های مربوط به تدارکات الکترونیکی و معیارهای خروج نمونه شامل سایر رده های شغلی مانند کارمندان غیر شاغل در زمینه فعالیتهای نرم افزاری و سخت افزاری بودند. از بین ۳ سازمان شرکت کننده و پاسخ دهنده هر ۳ سازمان از پذیرندگان خرید الکترونیکی بودند.
در بررسی ارتباط بین نمره کل مقولات مرتبط با میزان پذیرش تدارکات و خرید الکترونیکی با هر یک از متغییر های فردی اجتماعی نتایج نشان داد که تنها ارتباط معنا دار آماری بین نمره کل با متغییر سابقه کار در شرکتهای وابسته (P=0.0002) وجود دارد.

تعداد صفحات: ۱۰

فرمت فایل: pdf

دانلود با لینک مستقیم

 

1126 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.