مقاله بررسی رابطه بین نظام ارزشها و خلاقیت در دانشجویان

مقاله

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نظام ارزشها و خلاقیت می‌باشد. نمونه مورد پژوهش شامل۱۰۰ نفر از دانشجویان (۶۶دختر و۳۴ پسر) سال اول دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به طور تصادفی از بین گروههای آموزشی موجود در دانشگاه اصفهان انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت، ورنون و لیندزی) و فرم «ب» آزمون خلاقیت تصویری تورنس بود. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری نشان داد که بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره کل خلاقیت از یک طرف و بین ارزش زیبایی‌گرایی و نمره خرده مقیاس بسط و نمره خرده مقیاس سیالی از طرف دیگر و نیز بین ارزش اقتصادی و نمره خرده مقیاس سیالی همبستگی مثبت معنا‌داری وجود دارد(۵%P<). همچنین بین ارزش مذهبی و نمره خرده مقیاس ابتکار و نیز بین ارزش نظری و نمره خرده مقیاس انعطاف پذیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد (۵%P<) همچنین، نتایج تحلیل واریانس  چند عاملی نشان‌ داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزشها و نمره خلاقیت معنادار نمی‌باشد.

  دانلود با لینک مستقیم

1405 : بازدید مطلب

فرستادن نظرTime limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.